ChatGPT国内镜像网站大盘点(国内可用免费ChatGPT镜像站点)

很多网友想要国内可用免费ChatGPT镜像站点,ChatGPT可以说是最近大火的AI工具,但是国内的小伙伴是无法使用ChatGPT的,要想在国内直接使用ChatGPT的话不仅需要通过技术手段让网络满足要求,还需要国外的手机号码验证,如果使用要求不高,那么国内的这些通过ChatGPT的API搭建的免费ChatGPT镜像站点,可以说是非常不错的选择,不仅免费还能直接使用。

ChatGPT国内镜像网站

ChatGPT国内镜像网站大盘点(国内可用免费ChatGPT镜像站点)
 1. https://a.aiask.me/
 2. http://home.cutim.top/
 3. https://d2.betai55.uk/
 4. https://chat.pinkfong.cn/
 5. https://f12.xjai.cc/
 6. https://nav4ai.net/chatgptweb
 7. https://ic.muspimerol.site/
 8. https://chat.aiplan.top/
 9. https://gpta.moyunav.com/
 10. https://chat.jinshutuan.com/
 11. https://chat.doctoroyy.net
 12. https://chat.dofun.tech
 13. https://chat.e2a.top
 14. https://chat.e7.work
 15. https://chat.eryajf.net
 16. https://chat.exi.software
 17. https://chat.iecho.cc
 18. https://chat.internetip.cn
 19. https://chat.iosshop.xyz
 20. https://chat.irss.eu.org
 21. https://chat.itos.xin
 22. https://chat.19970212.xyz
 23. https://chat.1kcode.com
 24. https://chat.417521.xyz
 25. https://chat.51buygpt.com
 26. https://chat.abc123.site
 27. https://chat.acgh.top
 28. https://www.zhoumo.xyz
 29. https://yatoooon.ltd
 30. https://yucccc.top
 31. https://zhoumo.xyz
 32. https://ai.meizi.me
 33. https://ai.moew.ml
 34. https://ai.wilr-life.top
 35. https://ai.xiaokai.dev
 36. https://ai.youmeng.me
 37. https://ai117.com
 38. https://theb.ai/
 39. https://poe.com/
 40. https://dev.yqcloud.top/
 41. https://chatforai.com/
 42. https://www.scyu.app/
 43. https://chat.chunkiu.hk/
 44. https://freegpt.one/
 45. https://chat.binjie.site:7777/
 46. https://chat.forchange.cn/
 47. https://gpt.tool00.com/
 48. https://chatgpt.sbaliyun.com/
 49. https://want.chat/chat
 50. https://chat.aivesa.com/
 51. https://chat.yqcloud.top/
 52. https://openprompt.co/
 53. https://18.234.7.46/
 54. https://116.204.104.126/
 55. https://chat.weknow.cn/
 56. https://chatgpt.quxuetrip.com/
 57. https://Chat.aidutu.cn
 58. https://Chat.extkj.cn
 59. https://A.mydog.buzz
 60. https://Heimoshuiyu.github.io
 61. https://Chat.wuguokai.cn
 62. https://Teach-anything.com
 63. https://Aitianhu.com
 64. https://Chat14.xeasy.me
 65. https://Chat.ohtoai.com
 66. https://Cool-js.com
 67. https://Free.anzz.top
 68. https://Filedf12d74756b0.v4.h5sys.cn
 69. https://Chat.wxredcover.cn

相关文章